Item


Monitorització de la temperatura i densitat durant el procés de fermentació

Aquest projecte es redacta amb l’objectiu de dissenyar un dispositiu inalàmbric que es pugui introduir dins del líquid del fermentador, per així obtenir lectures de valors de temperatura i de densitat a temps real. Aquestes dades seran enviades a un segon dispositiu que tindrà la funció de servidor on s’emmagatzemaran i es tractaran, per tal de ser llegides per l’usuari de forma fàcil des de qualsevol dispositiu connectat a la mateixa xarxa. A partir d’aquestes dades es podrà fer un seguiment complet del procés de fermentació per poder trobar els temps òptims de cada procés d’elaboració. A més, permetrà reduir a zero tant el temps necessari per fer les mesures manualment i la possibilitat d’infecció del líquid per pròpia manipulació d’aquest. El projecte està plantejat en diferents parts. Primerament, es dissenyarà tant el hardware com el software d’un dispositiu integrat el qual s’introduirà al líquid fermentat i serà capaç de prendre les mesures físiques de densitat, temperatura i la data en què han estat preses les mesures, i seran enviades per comunicació WiFi a un segon dispositiu on es guardaran les dades per poder ser visualitzades per l’usuari i així poder fer el seguiment de l’evolució del procés de fermentació. Seguidament, es programarà el software d’un ordinador de placa reduïda, en concret una Raspberry Pi, amb l’objectiu de fer la recollida de les dades enviades prèviament des del dispositiu de lectura dels valors físics. Aquestes dades seran guardades dins una base de dades per tal de poder ser consultades per l’usuari i fer un seguiment acurat de tot el procés de fermentació. A més, es realitzarà un estudi de mercat per tal de determinar la viabilitat del producte dissenyat per tal de conèixer el que succeeix en el mercat, les tendències i de la competència abans del llançament del producte.

This project is written with the aim of designing a wireless device that can be inserted into the liquid of the fermenter, in order to obtain readings of temperature and density values ​​in real time. This data will be sent to a second device that will have the server function where they will be stored and processed, so that they can be easily read by the user from any device connected to the same network. Based on these data, it will be possible to fully monitor the fermentation process in order to find the optimal times for each production process. In addition, it will reduce to zero both the time required for perform the measurements manually and the possibility of infection of the liquid by its own handling. The project is presented in different parts. First, both the hardware and software of an integrated device will be designed which will be introduced into the fermented liquid and will be able to take the physical measurements of density, temperature and the date on which the measurements were taken, and will be sent by WiFi communication to a second device where the data will be stored so that it can be viewed by the user and thus be able to monitor the evolution of the fermentation process. Next, the software of a small board computer, specifically a Raspberry Pi, will be programmed in order to collect the data previously sent from the device for reading the physical values. This data will be stored in a database so that it can be consulted by the user and a careful follow-up of the whole process. of fermentation. In addition, a market study will be conducted in order to determine the viability of the designed product in order to know what is happening in the market, the trends and the competition before the launch of the product.

Manager: Pous i Sabadí, Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Casaponsa Sacrest, Albert
Date: 2020 September 1
Abstract: Aquest projecte es redacta amb l’objectiu de dissenyar un dispositiu inalàmbric que es pugui introduir dins del líquid del fermentador, per així obtenir lectures de valors de temperatura i de densitat a temps real. Aquestes dades seran enviades a un segon dispositiu que tindrà la funció de servidor on s’emmagatzemaran i es tractaran, per tal de ser llegides per l’usuari de forma fàcil des de qualsevol dispositiu connectat a la mateixa xarxa. A partir d’aquestes dades es podrà fer un seguiment complet del procés de fermentació per poder trobar els temps òptims de cada procés d’elaboració. A més, permetrà reduir a zero tant el temps necessari per fer les mesures manualment i la possibilitat d’infecció del líquid per pròpia manipulació d’aquest. El projecte està plantejat en diferents parts. Primerament, es dissenyarà tant el hardware com el software d’un dispositiu integrat el qual s’introduirà al líquid fermentat i serà capaç de prendre les mesures físiques de densitat, temperatura i la data en què han estat preses les mesures, i seran enviades per comunicació WiFi a un segon dispositiu on es guardaran les dades per poder ser visualitzades per l’usuari i així poder fer el seguiment de l’evolució del procés de fermentació. Seguidament, es programarà el software d’un ordinador de placa reduïda, en concret una Raspberry Pi, amb l’objectiu de fer la recollida de les dades enviades prèviament des del dispositiu de lectura dels valors físics. Aquestes dades seran guardades dins una base de dades per tal de poder ser consultades per l’usuari i fer un seguiment acurat de tot el procés de fermentació. A més, es realitzarà un estudi de mercat per tal de determinar la viabilitat del producte dissenyat per tal de conèixer el que succeeix en el mercat, les tendències i de la competència abans del llançament del producte.
This project is written with the aim of designing a wireless device that can be inserted into the liquid of the fermenter, in order to obtain readings of temperature and density values ​​in real time. This data will be sent to a second device that will have the server function where they will be stored and processed, so that they can be easily read by the user from any device connected to the same network. Based on these data, it will be possible to fully monitor the fermentation process in order to find the optimal times for each production process. In addition, it will reduce to zero both the time required for perform the measurements manually and the possibility of infection of the liquid by its own handling. The project is presented in different parts. First, both the hardware and software of an integrated device will be designed which will be introduced into the fermented liquid and will be able to take the physical measurements of density, temperature and the date on which the measurements were taken, and will be sent by WiFi communication to a second device where the data will be stored so that it can be viewed by the user and thus be able to monitor the evolution of the fermentation process. Next, the software of a small board computer, specifically a Raspberry Pi, will be programmed in order to collect the data previously sent from the device for reading the physical values. This data will be stored in a database so that it can be consulted by the user and a careful follow-up of the whole process. of fermentation. In addition, a market study will be conducted in order to determine the viability of the designed product in order to know what is happening in the market, the trends and the competition before the launch of the product.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21092
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Temperatura - Control
Temperature control
Fermentació
Fermentation
Title: Monitorització de la temperatura i densitat durant el procés de fermentació
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors