Item


Instal·lació fotovoltaica, solar tèrmica, i d’eficiència energètica per autoconsum compartit entre un institut i una escola

El terme transició energètica es refereix al canvi dels sistemes de producció i consum d’energia actuals, dels quals depenen principalment de fonts d’energia no renovables com el petroli, el gas natural i el carbó, a una combinació de fonts d’energia més eficients i amb menys emissions de carboni. Durant el pas dels anys, la combinació energètica s’ha transformat en el passat, primer amb la introducció del carbó a mitjans del segle XIX, i després amb el petroli a mitjans del segle XX. Arribant finalment a l’energia nuclear als anys setanta, on aquesta es va afegir a les ja existents en comptes de substituir les fonts existents. L’any 2015 és va portar a terme l’acord de Paris per fer front al creixement dels gasos d’efecte hivernacle emès per les grans centrals de generació convencionals, aquest acord va ser un punt d’inflexió important. L’acord de Paris estableix l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura mitjana mundial a 1,5 graus Celsius. Degut al gran impacte que tenen les emissions de carboni, l’acord imparteix la necessitat d’una transició cap a un sector energètic baix en emissions de carboni. Segons l’Agència Internacional d’Energia Renovable, IRENA. L’Energia renovable, juntament amb l’augment de l’eficiència energètica, pot proporcionar el 90% de les reduccions d’emissions de CO2 necessàries l’any 2050. També cal destacar que pot ser un pas molt important en l’historia, ja que segons la PROENCAT 2050 hem d’aconseguir passar del 94,2% de demanada energètica exterior al 6,7%. Per tant, es calcula que faran falta un augment de 12.000MW renovables per a l’any 2030. Ens trobem davant d’una necessitat tant important, que la Unió Europea ha dictat al mes de maig un decret sobre la implementació completa d’energia fotovoltaica als edificis públics

The term energy transition refers to the change in current energy production and consumption systems, of which rely primarily on non-renewable energy sources such as oil, natural gas and coal, to a combination of more efficient energy sources with less carbon emissions. Over the years, the energy mix has transformed in the past, first with the introduction of coal a mid-19th century, and then with oil in the mid-20th century. Finally arriving at nuclear energy in the years seventy, where this was added to the already existing ones instead of replacing the existing sources. In 2015, the Paris agreement was carried out to deal with the growth of greenhouse gases emitted by large conventional power plants, this agreement was a major turning point. The Paris agreement establishes the aim of limiting the increase in the global average temperature to 1.5 degrees Celsius. Due to the great impact they have carbon emissions, the agreement imparts the need for a transition towards an energy sector with low emissions of carbon According to the International Renewable Energy Agency, IRENA. Renewable energy, together with the increase of energy efficiency, can provide 90% of the reductions in CO2 emissions needed in 2050. It should also be noted that it can be a very important step in history, since according to PROENCAT 2050 we must achieve go from 94.2% of external energy demand to 6.7%. Therefore, it is estimated that an increase of 12,000MW will be needed renewables for the year 2030. We are faced with such an important need, that the European Union has dictated in the month of May a decree on the complete implementation of photovoltaic energy in public buildings

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Aragonès Bargalló, Roc
Date: 2022 June 1
Abstract: El terme transició energètica es refereix al canvi dels sistemes de producció i consum d’energia actuals, dels quals depenen principalment de fonts d’energia no renovables com el petroli, el gas natural i el carbó, a una combinació de fonts d’energia més eficients i amb menys emissions de carboni. Durant el pas dels anys, la combinació energètica s’ha transformat en el passat, primer amb la introducció del carbó a mitjans del segle XIX, i després amb el petroli a mitjans del segle XX. Arribant finalment a l’energia nuclear als anys setanta, on aquesta es va afegir a les ja existents en comptes de substituir les fonts existents. L’any 2015 és va portar a terme l’acord de Paris per fer front al creixement dels gasos d’efecte hivernacle emès per les grans centrals de generació convencionals, aquest acord va ser un punt d’inflexió important. L’acord de Paris estableix l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura mitjana mundial a 1,5 graus Celsius. Degut al gran impacte que tenen les emissions de carboni, l’acord imparteix la necessitat d’una transició cap a un sector energètic baix en emissions de carboni. Segons l’Agència Internacional d’Energia Renovable, IRENA. L’Energia renovable, juntament amb l’augment de l’eficiència energètica, pot proporcionar el 90% de les reduccions d’emissions de CO2 necessàries l’any 2050. També cal destacar que pot ser un pas molt important en l’historia, ja que segons la PROENCAT 2050 hem d’aconseguir passar del 94,2% de demanada energètica exterior al 6,7%. Per tant, es calcula que faran falta un augment de 12.000MW renovables per a l’any 2030. Ens trobem davant d’una necessitat tant important, que la Unió Europea ha dictat al mes de maig un decret sobre la implementació completa d’energia fotovoltaica als edificis públics
The term energy transition refers to the change in current energy production and consumption systems, of which rely primarily on non-renewable energy sources such as oil, natural gas and coal, to a combination of more efficient energy sources with less carbon emissions. Over the years, the energy mix has transformed in the past, first with the introduction of coal a mid-19th century, and then with oil in the mid-20th century. Finally arriving at nuclear energy in the years seventy, where this was added to the already existing ones instead of replacing the existing sources. In 2015, the Paris agreement was carried out to deal with the growth of greenhouse gases emitted by large conventional power plants, this agreement was a major turning point. The Paris agreement establishes the aim of limiting the increase in the global average temperature to 1.5 degrees Celsius. Due to the great impact they have carbon emissions, the agreement imparts the need for a transition towards an energy sector with low emissions of carbon According to the International Renewable Energy Agency, IRENA. Renewable energy, together with the increase of energy efficiency, can provide 90% of the reductions in CO2 emissions needed in 2050. It should also be noted that it can be a very important step in history, since according to PROENCAT 2050 we must achieve go from 94.2% of external energy demand to 6.7%. Therefore, it is estimated that an increase of 12,000MW will be needed renewables for the year 2030. We are faced with such an important need, that the European Union has dictated in the month of May a decree on the complete implementation of photovoltaic energy in public buildings
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21884
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Energia solar fotovoltaica
Photovoltaic power generation
Energia tèrmica solar
Solar thermal energy
Energia - Consum
Energy consumption
Title: Instal·lació fotovoltaica, solar tèrmica, i d’eficiència energètica per autoconsum compartit entre un institut i una escola
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors