Item


Sadfishing. La nova tendència dels influencers? Com impacta i quins perills hi ha al darrere

Amb l’aparició d’Internet i les xarxes socials ha canviat el concepte de comunicació personal i de relacions socials. En elles podem exposar aspectes íntims i privats de les nostres vides en imatges i missatges curts. En conseqüència sorgeixen els anomenats influencers o “microcelebritats”, amb qui, a través del que s’anomena interaccions i relacions parasocials, els espectadors, poden a llarg termini, arribar a establir relacions similars a les socials reals. Recentment, ha aparegut el fenomen anomenat sadfishing o acció de publicar problemes emocionals a internet amb l’objectiu de despertar compassió o l’atenció de la comunitat d’internautes. Diversos experts alerten repetidament del perill de les xarxes socials sobre la salut mental, específicament sobre el públic jove, encara molt modelable i sovint, amb necessitat de tenir referents pel que fa a estètica, comportament… Aquests perills tenen a veure tant amb les hores de consum de plataformes digitals com amb els continguts observables en elles. Pel que fa a les publicacions creades pels diversos perfils, i concretament amb el tema del sadfishing és quasi impossible saber les intencions de l’usuari al fer partícips dels afers als espectadors. Què hi ha darrere d’una publicació? Amaga carències a nivell psicològic/afectiu, es tracta d’estratègies comercials? Quin impacte té en els seus espectadors? Sorgeixen moltes qüestions al respecte. Amb aquest estudi, i mitjançant una enquesta poblacional, una entrevista a diversos professionals de la salut mental i amb la visió de la creadora del terme (l’escriptora Rebecca Reid) es pretén plasmar de quina manera són rebudes aquestes publicacions per part dels usuaris

With the advent of the Internet and social networks, the concept of personal communication and social relations has changed. On them we can expose intimate and private aspects of our lives in images and short messages. As a result, the so-called "influencers" or "microcelebrities" emerge, with whom, through what are known as interactions and parasocial relationships, viewers can, in the long term, establish similar relationships to the real ones. Recently, the phenomenon known as sadfishing, or the act of posting emotional problems on the internet with the aim of arousing sympathy or attention among the community of internet users, has appeared. Various experts have repeatedly warned about the dangers of social media on mental health, specifically on the young public, which is still very moldable and often in need of role models in terms of aesthetics, behavior... These dangers are both related to the hours of digital platforms consumed and to the content that can be observed on them. Regarding the publications created by various profiles, and specifically about sadfishing, it is almost impossible to know the user’s intentions when sharing the problems with the viewers. What lies behind a publication? Does it involve psychological/affective shortcomings, or is it a commercial ploy? What impact does it have on its viewers? Many questions arise in this regard. With this study, and by means of a population-based survey, an interview with various mental health professionals and the vision of the creator of the term (the writer Rebecca Reid), the aim is to find out how these publications are received by users

Manager: Alcalà Vilavella, Manel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Alcántara Aubareda, Olívia
Date: 2022 June
Abstract: Amb l’aparició d’Internet i les xarxes socials ha canviat el concepte de comunicació personal i de relacions socials. En elles podem exposar aspectes íntims i privats de les nostres vides en imatges i missatges curts. En conseqüència sorgeixen els anomenats influencers o “microcelebritats”, amb qui, a través del que s’anomena interaccions i relacions parasocials, els espectadors, poden a llarg termini, arribar a establir relacions similars a les socials reals. Recentment, ha aparegut el fenomen anomenat sadfishing o acció de publicar problemes emocionals a internet amb l’objectiu de despertar compassió o l’atenció de la comunitat d’internautes. Diversos experts alerten repetidament del perill de les xarxes socials sobre la salut mental, específicament sobre el públic jove, encara molt modelable i sovint, amb necessitat de tenir referents pel que fa a estètica, comportament… Aquests perills tenen a veure tant amb les hores de consum de plataformes digitals com amb els continguts observables en elles. Pel que fa a les publicacions creades pels diversos perfils, i concretament amb el tema del sadfishing és quasi impossible saber les intencions de l’usuari al fer partícips dels afers als espectadors. Què hi ha darrere d’una publicació? Amaga carències a nivell psicològic/afectiu, es tracta d’estratègies comercials? Quin impacte té en els seus espectadors? Sorgeixen moltes qüestions al respecte. Amb aquest estudi, i mitjançant una enquesta poblacional, una entrevista a diversos professionals de la salut mental i amb la visió de la creadora del terme (l’escriptora Rebecca Reid) es pretén plasmar de quina manera són rebudes aquestes publicacions per part dels usuaris
With the advent of the Internet and social networks, the concept of personal communication and social relations has changed. On them we can expose intimate and private aspects of our lives in images and short messages. As a result, the so-called "influencers" or "microcelebrities" emerge, with whom, through what are known as interactions and parasocial relationships, viewers can, in the long term, establish similar relationships to the real ones. Recently, the phenomenon known as sadfishing, or the act of posting emotional problems on the internet with the aim of arousing sympathy or attention among the community of internet users, has appeared. Various experts have repeatedly warned about the dangers of social media on mental health, specifically on the young public, which is still very moldable and often in need of role models in terms of aesthetics, behavior... These dangers are both related to the hours of digital platforms consumed and to the content that can be observed on them. Regarding the publications created by various profiles, and specifically about sadfishing, it is almost impossible to know the user’s intentions when sharing the problems with the viewers. What lies behind a publication? Does it involve psychological/affective shortcomings, or is it a commercial ploy? What impact does it have on its viewers? Many questions arise in this regard. With this study, and by means of a population-based survey, an interview with various mental health professionals and the vision of the creator of the term (the writer Rebecca Reid), the aim is to find out how these publications are received by users
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21981
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Social networks
Xarxes socials
Celebritats d’internet
Internet personalities
Title: Sadfishing. La nova tendència dels influencers? Com impacta i quins perills hi ha al darrere
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors