Item


Estudi bibliogràfic compartiu sobre l’ús de fibres naturals en conglomerats a base de pastes de ciment

La incorporació de les fibres naturals en les construccions modernes cada vegada s’investiga més, ja que és un material econòmicament viable, més respectuós amb el medi ambient a més a més de tractar-se d’un element abundant, local i sostenible. Aquestes fibres s’obtenen en forma de closques, fulles i polpa residual, consten principalment de cel·lulosa, hemicel·lulosa i lignina. Aquests factors i la consciència cada vegada més estesa sobre la necessitat de reaprofitar recursos renovables i/o residus fruit del tractament de les matèries primeres utilitzades a la industria donen una nova dimensió a les fibres i els seus usos. Les fibres poden combinar-se amb pastes de ciment, utilitzant-les com a reforç del conglomerat proporcionant millores en algunes de les seves propietats mecàniques. Per a dur a terme aquest treball s’ha realitzat un seguiment d’una sèrie d’articles relacionats amb pastes de ciment reforçats amb fibres naturals. D’aquesta primera recerca s’extreuen els articles que tracten sobre morters i materials per aplicar-los com a revestiments i/o elements aïllants. Tenint aquests articles com a referència s’extreu informació relativa dels tractaments utilitzats en les fibres naturals, les diferents metodologies escollides pels autors alhora de generar les provetes, els procediments dels assajos extrets de normatives específiques i determinar l’impacte o influència de l’addició de fibres naturals i la relació d’aigua/ciment respecte els comportaments mecànics dels conglomerats.

The incorporation of natural fibers in modern constructions is increasingly being researched, as it is an economically viable material, more respectful of the environment in addition to being an abundant, local and sustainable element. These fibers are obtained in the form of husks, leaves and residual pulp, they consist mainly of cellulose, hemicellulose and lignin. These factors and the increasingly widespread awareness of the need to reuse renewable resources and/or waste resulting from the treatment of raw materials used in industry give a new dimension to fibers and their uses. The fibers can be combined with cement pastes, using them as a reinforcement of the conglomerate providing improvements in some of its mechanical properties. In order to carry out this work, a series of articles related to cement pastes reinforced with natural fibers has been followed up. From this first research, the articles that deal with mortars and materials to be applied as coatings and/or insulating elements are extracted. Taking these articles as a reference, information is extracted regarding the treatments used in natural fibers, the different methodologies chosen by the authors while generating the test pieces, the test procedures taken from specific regulations and determining the impact or influence of the addition of natural fibers and the water/cement ratio regarding the mechanical behavior of conglomerates.

Manager: Llorens Sulivera, Joan
Soler Busquets, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Rafales Masdevall, Ivan
Pulido Giménez, Laura
Date: 2020 September
Abstract: La incorporació de les fibres naturals en les construccions modernes cada vegada s’investiga més, ja que és un material econòmicament viable, més respectuós amb el medi ambient a més a més de tractar-se d’un element abundant, local i sostenible. Aquestes fibres s’obtenen en forma de closques, fulles i polpa residual, consten principalment de cel·lulosa, hemicel·lulosa i lignina. Aquests factors i la consciència cada vegada més estesa sobre la necessitat de reaprofitar recursos renovables i/o residus fruit del tractament de les matèries primeres utilitzades a la industria donen una nova dimensió a les fibres i els seus usos. Les fibres poden combinar-se amb pastes de ciment, utilitzant-les com a reforç del conglomerat proporcionant millores en algunes de les seves propietats mecàniques. Per a dur a terme aquest treball s’ha realitzat un seguiment d’una sèrie d’articles relacionats amb pastes de ciment reforçats amb fibres naturals. D’aquesta primera recerca s’extreuen els articles que tracten sobre morters i materials per aplicar-los com a revestiments i/o elements aïllants. Tenint aquests articles com a referència s’extreu informació relativa dels tractaments utilitzats en les fibres naturals, les diferents metodologies escollides pels autors alhora de generar les provetes, els procediments dels assajos extrets de normatives específiques i determinar l’impacte o influència de l’addició de fibres naturals i la relació d’aigua/ciment respecte els comportaments mecànics dels conglomerats.
The incorporation of natural fibers in modern constructions is increasingly being researched, as it is an economically viable material, more respectful of the environment in addition to being an abundant, local and sustainable element. These fibers are obtained in the form of husks, leaves and residual pulp, they consist mainly of cellulose, hemicellulose and lignin. These factors and the increasingly widespread awareness of the need to reuse renewable resources and/or waste resulting from the treatment of raw materials used in industry give a new dimension to fibers and their uses. The fibers can be combined with cement pastes, using them as a reinforcement of the conglomerate providing improvements in some of its mechanical properties. In order to carry out this work, a series of articles related to cement pastes reinforced with natural fibers has been followed up. From this first research, the articles that deal with mortars and materials to be applied as coatings and/or insulating elements are extracted. Taking these articles as a reference, information is extracted regarding the treatments used in natural fibers, the different methodologies chosen by the authors while generating the test pieces, the test procedures taken from specific regulations and determining the impact or influence of the addition of natural fibers and the water/cement ratio regarding the mechanical behavior of conglomerates.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22258
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Ciment -- Proves
Cement -- Testing
Resistència de materials
Strength of materials
Esforç i tensió
Strains and stresses
Revestiment amb ciment
Cement coating
Construcció en formigó armat amb fibres
Reinforced concrete construction
Title: Estudi bibliogràfic compartiu sobre l’ús de fibres naturals en conglomerats a base de pastes de ciment
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors