Item


Mediación cultural en el espacio museístico: un enfoque cooperativo para alumnado de educación secundaria. Aproximación a dos casos de estudio en Quebec y Cataluña

This research is the result of a personal quest that focuses on the possibility of implementing and analyzing a mediation experience with high school students in the museum through cooperative learning experiences and to verify the suitability of cooperative strategies in the field of education and museums. Specifically, this study is based on the relationship of adolescents with the cultural and museum space, as well as on the transformation of their vision of artistic works through an innovative educational approach, involving cooperative learning techniques. Our objective is to create a space for discussion and exchange, taking into account the problems that affect adolescents and providing reflective tools that allow participants to appropriate the works and the artistic environment. This project emphasizes the active role of the students as actors instead of mere observers of art exhibitions. The thesis presented here aims to demonstrate how cooperative learning, as an active learning method used in formal education, can be adapted to the museum space and deconstruct the preconceived ideas of adolescents in front of the works of art, through experiential experiences in art space, specifically in a museum. In addition, with this comparative case study, we observe if the framework of the two territories (Quebec and Catalonia) modifies the reception of the students regarding the format of the activities and if they have similarities or differences. It is, therefore, an investigation framed in an interpretive ethnographic type method, usually identified with qualitative, naturalistic or humanistic and participatory perspectives. An approach inspired by ethnography is used. The thesis accumulates a large amount of data in the form of written notes, audiovisual documents, questionnaires, etc. Based on the participatory observation, the recording and the transcription of the sessions, the analysis of the data and its interpretation is carried out. The results show how the perspective of mediation materialized in cooperative strategies has contributed to creating a different relationship with the museum institution and with artistic creation itself. Regardless of sociocultural origin (Quebec or Catalonia), cooperative learning strategies have made it possible to contribute significantly to building a more reflective relationship with artistic creation, as well as creating an enabling environment for students to establish connections between works and their own culture and lived experiences. The results demonstrate an expansion of the adolescents’ vision of the museum experience, allowing us to understand the problems and impacts of the proposed pedagogical approach and open new lines of research

Aquesta recerca és el resultat d’una recerca personal que es centra en la possibilitat d’implementar i analitzar una experiència de mediació amb estudiants de secundària en un museu, a través d’experiències d’aprenentatge cooperatiu i constatar la idoneïtat de les estratègies cooperatives a l’àmbit d’educació i museus. Concretament, aquest estudi parteix de la relació dels adolescents amb l’espai cultural i museístic, així com en la transformació de la seva visió sobre les obres artístiques a través d’un enfocament educatiu, innovador, involucrant tècniques d’aprenentatge cooperatiu. El nostre objectiu és crear un espai de discussió i intercanvi tenint en compte les problemàtiques que afecten els adolescents i posant a disposició eines reflexives que permetin als participants apropiar-se de les obres i de l’entorn artístic. Aquest projecte emfatitza al rol actiu dels estudiants en actors en lloc de limitar-se a simples observadors de les exposicions artístiques. La tesi que aquí es presenta vol demostrar com l’aprenentatge cooperatiu, com a mètode actiu d’aprenentatge utilitzat des de l’educació formal, es pot adaptar a l’espai museístic i desconstruir les idees preconcebudes dels adolescents davant de les obres d’art, a través d’experiències vivencials en un espai de art, concretament en un museu. A més, essent el nostre estudi de cas comparatiu, volem observar si el marc propi dels dos territoris (Quebec i Catalunya) modifica la recepció de l’alumnat respecte al format de les activitats, i discernir les possibles similituds o diferències. Es tracta, doncs, d’una investigació emmarcada en un mètode de tipus etnogràfic interpretatiu, habitualment identificat amb perspectives qualitatives, naturalistes o humanistes i participatiu. Es fa servir un enfocament inspirat en l’etnografia. La tesi acumula una gran quantitat de dades en forma de notes escrites, documents audiovisuals, qüestionaris, etc. A partir de l’observació participativa, l’enregistrament i la transcripció de les sessions es fa l’anàlisi de les dades i la interpretació. Els resultats mostren com la perspectiva de la mediació concretada en estratègies cooperatives ha contribuït a crear una relació diferent amb la institució museu i amb la creació artística pròpia. Independentment de l’origen sociocultural (Quebec o Catalunya), les estratègies d’aprenentatge cooperatiu han permès contribuir significativament a construir una relació més reflexiva amb la creació artística, així com crear un entorn propici perquè els estudiants estableixin connexions entre les obres i els seus pròpia cultura i experiències viscudes. Els resultats demostren una ampliació de la visió dels adolescents sobre l’experiència del museu, permetent-nos comprendre els problemes i els impactes de l’enfocament pedagògic proposat i obrir noves línies de recerca

Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació

Universitat de Girona

Manager: Cañabate Ortiz, Dolors
Macaya, Albert
Calbó, Muntsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Laliberté De Gagné, Élisabeth
Date: 2023 January 26
Abstract: This research is the result of a personal quest that focuses on the possibility of implementing and analyzing a mediation experience with high school students in the museum through cooperative learning experiences and to verify the suitability of cooperative strategies in the field of education and museums. Specifically, this study is based on the relationship of adolescents with the cultural and museum space, as well as on the transformation of their vision of artistic works through an innovative educational approach, involving cooperative learning techniques. Our objective is to create a space for discussion and exchange, taking into account the problems that affect adolescents and providing reflective tools that allow participants to appropriate the works and the artistic environment. This project emphasizes the active role of the students as actors instead of mere observers of art exhibitions. The thesis presented here aims to demonstrate how cooperative learning, as an active learning method used in formal education, can be adapted to the museum space and deconstruct the preconceived ideas of adolescents in front of the works of art, through experiential experiences in art space, specifically in a museum. In addition, with this comparative case study, we observe if the framework of the two territories (Quebec and Catalonia) modifies the reception of the students regarding the format of the activities and if they have similarities or differences. It is, therefore, an investigation framed in an interpretive ethnographic type method, usually identified with qualitative, naturalistic or humanistic and participatory perspectives. An approach inspired by ethnography is used. The thesis accumulates a large amount of data in the form of written notes, audiovisual documents, questionnaires, etc. Based on the participatory observation, the recording and the transcription of the sessions, the analysis of the data and its interpretation is carried out. The results show how the perspective of mediation materialized in cooperative strategies has contributed to creating a different relationship with the museum institution and with artistic creation itself. Regardless of sociocultural origin (Quebec or Catalonia), cooperative learning strategies have made it possible to contribute significantly to building a more reflective relationship with artistic creation, as well as creating an enabling environment for students to establish connections between works and their own culture and lived experiences. The results demonstrate an expansion of the adolescents’ vision of the museum experience, allowing us to understand the problems and impacts of the proposed pedagogical approach and open new lines of research
Aquesta recerca és el resultat d’una recerca personal que es centra en la possibilitat d’implementar i analitzar una experiència de mediació amb estudiants de secundària en un museu, a través d’experiències d’aprenentatge cooperatiu i constatar la idoneïtat de les estratègies cooperatives a l’àmbit d’educació i museus. Concretament, aquest estudi parteix de la relació dels adolescents amb l’espai cultural i museístic, així com en la transformació de la seva visió sobre les obres artístiques a través d’un enfocament educatiu, innovador, involucrant tècniques d’aprenentatge cooperatiu. El nostre objectiu és crear un espai de discussió i intercanvi tenint en compte les problemàtiques que afecten els adolescents i posant a disposició eines reflexives que permetin als participants apropiar-se de les obres i de l’entorn artístic. Aquest projecte emfatitza al rol actiu dels estudiants en actors en lloc de limitar-se a simples observadors de les exposicions artístiques. La tesi que aquí es presenta vol demostrar com l’aprenentatge cooperatiu, com a mètode actiu d’aprenentatge utilitzat des de l’educació formal, es pot adaptar a l’espai museístic i desconstruir les idees preconcebudes dels adolescents davant de les obres d’art, a través d’experiències vivencials en un espai de art, concretament en un museu. A més, essent el nostre estudi de cas comparatiu, volem observar si el marc propi dels dos territoris (Quebec i Catalunya) modifica la recepció de l’alumnat respecte al format de les activitats, i discernir les possibles similituds o diferències. Es tracta, doncs, d’una investigació emmarcada en un mètode de tipus etnogràfic interpretatiu, habitualment identificat amb perspectives qualitatives, naturalistes o humanistes i participatiu. Es fa servir un enfocament inspirat en l’etnografia. La tesi acumula una gran quantitat de dades en forma de notes escrites, documents audiovisuals, qüestionaris, etc. A partir de l’observació participativa, l’enregistrament i la transcripció de les sessions es fa l’anàlisi de les dades i la interpretació. Els resultats mostren com la perspectiva de la mediació concretada en estratègies cooperatives ha contribuït a crear una relació diferent amb la institució museu i amb la creació artística pròpia. Independentment de l’origen sociocultural (Quebec o Catalunya), les estratègies d’aprenentatge cooperatiu han permès contribuir significativament a construir una relació més reflexiva amb la creació artística, així com crear un entorn propici perquè els estudiants estableixin connexions entre les obres i els seus pròpia cultura i experiències viscudes. Els resultats demostren una ampliació de la visió dels adolescents sobre l’experiència del museu, permetent-nos comprendre els problemes i els impactes de l’enfocament pedagògic proposat i obrir noves línies de recerca
Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/688177
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22963
Language: spa
fra
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Mediació cultural
Mediación cultural
Cultural mediation
Aprenentatge cooperatiu
Aprendizaje colaborativo
Cooperative learning
Museus
Museos
Museums
Arts comunitàries
Artes comunitarias
Community arts
Art modern
Arte moderno
Modern art
Art contemporani
Arte contemporáneo
Contemporary art
316
373
7
Title: Mediación cultural en el espacio museístico: un enfoque cooperativo para alumnado de educación secundaria. Aproximación a dos casos de estudio en Quebec y Cataluña
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors