Ítem


Avaluació d’una intervenció comunitària en salut cardiovascular segons el model salutogènic

Introducció La promoció de la salut cardiovascular comporta capacitar les persones per adquirir hàbits saludables. Objectiu Avaluar millora dels hàbits de salut cardiovascular amb intervenció comunitària de persones de 25 a 50 anys. Metodologia Assaig intervenció comunitària, controlat i longitudinal. Variables:sociodemogràfiques,millora i òptim d’hàbits salut cardiovascular. Formació inicial en salut cardiovascular. Educació entre iguals en grup intervenció.Valoracions a inici, 2,6 i 12 mesos. Resultats 68 participants. Millora global:91,4%. Òptim global:47,7%. No diferències entreòptims segons sexe. SOC relacionat amb òptim global, activitat física i control hàbit tabàquic. Òptims global, activitat física i control de pes més elevats en grup control. Estudis primaris i treball, millora més elevada .Òptims més elevats amb estudis de batxillerat/superiors i treball. Conclusions Millora global:91,4% i òptims: 46,7%. Educació entre iguals diferències en millora i control hàbit tabàquic. Estudis de batxillerat i/o superiors, SOC més elevat i treball relacionat amb millora i òptims de salut cardiovascular.

Introduction Promoting cardiovascular health involves empowering people to acquire healthy habits. Purpose Evaluate improving cardiovascular health habits with community involvement of people between 25 and 50 years. Methodology Community intervention trial, controlled,longitudinal. Variables:sociodemographic, improvement and optimal cardiovascular health habits. Initial training in cardiovascular health. Peer education group intervention. Valorations at baseline, 2, 6 and 12 months. Results 68 participants.Global improvement:91,4%. Global optimum:46,7%. Optimums not differences according to gender. SOC related to global optimum, physical activity and smoking control. Global optimum, phisical activity and weigth control higher in the control group.Primary and work improves with higher. Optimal higher secondary studies/work and higher. Conclusions Global improvement: 91,4% and optimum:46,7%. Peer education improvement and differences in smoking control. Secondary studies ans/or higher, higher SOC and work related to improvement and optimal cardiovascular health.

Universitat de Girona

Director: Juvinyà Canal, Dolors
Altres contribucions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Autor: Vilanova Vilà, Marta
Data: 17 abril 2015
Resum: Introducció La promoció de la salut cardiovascular comporta capacitar les persones per adquirir hàbits saludables. Objectiu Avaluar millora dels hàbits de salut cardiovascular amb intervenció comunitària de persones de 25 a 50 anys. Metodologia Assaig intervenció comunitària, controlat i longitudinal. Variables:sociodemogràfiques,millora i òptim d’hàbits salut cardiovascular. Formació inicial en salut cardiovascular. Educació entre iguals en grup intervenció.Valoracions a inici, 2,6 i 12 mesos. Resultats 68 participants. Millora global:91,4%. Òptim global:47,7%. No diferències entreòptims segons sexe. SOC relacionat amb òptim global, activitat física i control hàbit tabàquic. Òptims global, activitat física i control de pes més elevats en grup control. Estudis primaris i treball, millora més elevada .Òptims més elevats amb estudis de batxillerat/superiors i treball. Conclusions Millora global:91,4% i òptims: 46,7%. Educació entre iguals diferències en millora i control hàbit tabàquic. Estudis de batxillerat i/o superiors, SOC més elevat i treball relacionat amb millora i òptims de salut cardiovascular.
Introduction Promoting cardiovascular health involves empowering people to acquire healthy habits. Purpose Evaluate improving cardiovascular health habits with community involvement of people between 25 and 50 years. Methodology Community intervention trial, controlled,longitudinal. Variables:sociodemographic, improvement and optimal cardiovascular health habits. Initial training in cardiovascular health. Peer education group intervention. Valorations at baseline, 2, 6 and 12 months. Results 68 participants.Global improvement:91,4%. Global optimum:46,7%. Optimums not differences according to gender. SOC related to global optimum, physical activity and smoking control. Global optimum, phisical activity and weigth control higher in the control group.Primary and work improves with higher. Optimal higher secondary studies/work and higher. Conclusions Global improvement: 91,4% and optimum:46,7%. Peer education improvement and differences in smoking control. Secondary studies ans/or higher, higher SOC and work related to improvement and optimal cardiovascular health.
Format: application/pdf
Accés al document: http://hdl.handle.net/10803/290074
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
Matèria: Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Títol: Avaluació d’una intervenció comunitària en salut cardiovascular segons el model salutogènic
Tipus: doctoralThesis
Repositori: TDX

Matèries

Autors