Item


Aprofitament de residus vegetals per a la concentració i separació d’ions metàl·lics de solucions aquoses

La adsorció sobre carbó actiu és un tractament habitual para a l’eliminació de metalls contaminants d’afluents aquosos. Amb la finalitat de reduir el cost dels tractament actuals s’està estudiant la utilització d’adsorbents de baix cost com a substituts dels sorbents convencionals que s’utilitzen usualment en els tractaments d’aigües. En aquesta tesi s’ha avaluat la possibilitat d’aprofitar diversos residus vegetals procedents de processos agrícoles o residus industrials, com a sorbents per a l’eliminació de metalls de solucions aquoses. En concret, el treball s’ha centrat en assolir dos grans objectius, primer de tot, conèixer la possibilitat d’utilitzar el pinyol d’oliva com a adsorbent de metalls divalents de solucions aquoses, com són el Cd(II), Cu(II), Ni(II) i Pb(II), i en segon lloc, avaluar la utilització de quatre residus vegetals (escorça de yohimbe, rapa de raïm, suro i pinyol d’oliva) per a l’extracció de Cr(VI) de solucions aquoses i utilitzar el residu vegetal més apropiat com a base per tal d’obtenir un nou sorbent, amb més bona morfologia per ser utilitzat en sistemes d’eliminació de Cr(VI) en continu. Les dades cinètiques d’adsorció es van tractar amb el model cinètic de pseudo-segon ordre, amb el que es van determinar la velocitat inicial d’adsorció dels metalls. Els models d’isotermes d’equilibri de Langmuir i Freundlich es van utilitzar per descriure els equilibris d’adsorció i calcular els paràmetres de les isotermes. En els assajos amb mescles binàries de metalls, els resultats es van tractar amb el model ampliat de Langmuir. En aquest treball s’ha determinat, primerament, que el pinyol d’oliva és un bon sorbent dels metalls divalents estudiats. S’ha determinat que l’adsorció dels metalls varia amb el pH de la solució i que la presència de sals en la solució provoca una davallada en l’adsorció. També es va determinar la competència en l’adsorció entre els metalls al realitzar assajos en mescles binàries. Amb els estudis d’extracció de Cr(VI) amb els quatre materials s’ha determinat que aquests vegetals poden adsorbir el Cr(VI) en solució, tot i que la rapa i la yohimbe són els materials que presenten unes capacitats d’adsorció més elevades. Les anàlisis amb espectroscòpia electrònica de Raig-X realitzats en la rapa de raïm i la yohimbe en contacte amb Cr(VI) varen demostrar la presència del metall en els dos estats d’oxidació, Cr(VI) i Cr(III), evidenciant la participació del mecanisme de reducció de Cr(VI) en l’adsorció del metall sobre els materials. Amb l’encapsulació de la rapa de raïm es va incrementar significativament la capacitat d’adsorció del metall respecta a la seva utilització en la forma original. Les dades experimentals es van tractar amb un model de difusió i es va determinar el coeficient de difusió en l’adsorció en el sorbent amb diferent percentatge de rapa en l’interior. Finalment s’han realitzat estudis preliminars d’adsorció de crom hexavalent en continu utilitzant columnes de petites dimensions farcides amb el sorbent format per boles de rapa encapsulada en alginat càlcic. En aquests assajos s’ha determinat l’efecte en l’adsorció de metall de diversos paràmetres d’operació, com la concentració inicial de metall, el cabal i l’alçada de llit. El model de transferència de matèria i difusió en columna emprat pel tractament de les dades experimentals va mostrar l’efecte de la concentració inicial i del cabal en els coeficients de difusió i transferència de matèria. El model BDST no va predir correctament el temps de servei en els diferents paràmetres d’operació experimentats a causa de la complexitat del procés d’adsorció. Amb aquests assajos preliminars s’han establert les bases de l’adsorció de Cr(VI) amb el nou sorbent en sistemes en continu amb la finalitat de realitzar estudis posteriors d’eliminació del metall en columnes de majors dimensions.

Adsorption with activated carbon is a usual treatment to remove metals from wastewater. In order to reduce the cost of the treatment, several studies have been carried out to evaluate the use of low cost sorbents as an alternative to conventional sorbents used in wastewater treatment. In this work, the use of different vegetable wastes from agricultural or industrial processes has been evaluated as sorbents for metal removal from aqueous solutions. The aim of this work was to study first, the usefulness of olive stones as a sorbent for divalent metals such as Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb(II) from aqueous solutions and then the use of four vegetable wastes (yohimbe bark, grape stalks, cork and olive stones) for the removal of Cr(VI) from aqueous solutions. The vegetable waste powder was encapsulated in calcium alginate to obtain spherical gel beads that were used in continuous flow process for Cr(VI) removal. In all sorption experiments, kinetic data were modeled by the pseudo-second order kinetic equation and determine the constants sorption rates. Langmuir and Freundlich model isotherms were use to describe sorption equilibrium data and to obtain the isotherm parameters. In binary mixtures, the extended Langmuir isotherm model was used. The results showed that olive stones are a good sorbent for studied divalent metal. Metal uptake was pH dependent and the presence of salts in solution provokes a decrease in metal uptake. A clear competence between metals to be adsorbed on the waste was observed in metal binary mixtures. Although results obtained in Cr(VI) removal studies show that the four studied wastes can adsorb Cr(VI), grape stalks and yohimbe bark wastes showed the best chromium sorption capacity. X-Ray Photoelectron Spectroscopy analysis on grape stalks and yohimbe chromium loaded samples put into evidence that both Cr(VI) and Cr(III) were sorbed on wastes surface indicating that Cr(VI) sorption process involves a redox reaction. The gel beads obtained when encapsulating grape stalks in calcium alginate showed a significant increase in Cr(VI) sorption capacity compared to the original grape stalks waste. A diffusion model was used to analyze the experimental data and to determine the diffusion coefficient for Cr(VI) sorption by beads containing different percentage of grape stalks encapsulated in calcium alginate. Finally, preliminary studies of Cr(VI) removal in continuous flow using the beads containing grape stalks powder gel in laboratory columns have been carried out. The effect of operating parameters such as feed metal concentration, flow rate and bed depth was studied. The mass transfer and diffusion model used to describe column data showed the effect of feed metal concentration and flow rate in both, diffusion and mass transfer coefficients, respectively. The bed depth service time model (BDST) failed in predicting the service time when changing operating parameters due to the complexity of the sorption process. With these preliminary column experiments we established the basis for Cr(VI) sorption by the proposed sorbent in continuous flow process for further development of the process to be used in higher scale columns.

Universitat de Girona

Manager: Villaescusa Gil, Isabel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Fiol Santaló, Núria
Abstract: La adsorció sobre carbó actiu és un tractament habitual para a l’eliminació de metalls contaminants d’afluents aquosos. Amb la finalitat de reduir el cost dels tractament actuals s’està estudiant la utilització d’adsorbents de baix cost com a substituts dels sorbents convencionals que s’utilitzen usualment en els tractaments d’aigües. En aquesta tesi s’ha avaluat la possibilitat d’aprofitar diversos residus vegetals procedents de processos agrícoles o residus industrials, com a sorbents per a l’eliminació de metalls de solucions aquoses. En concret, el treball s’ha centrat en assolir dos grans objectius, primer de tot, conèixer la possibilitat d’utilitzar el pinyol d’oliva com a adsorbent de metalls divalents de solucions aquoses, com són el Cd(II), Cu(II), Ni(II) i Pb(II), i en segon lloc, avaluar la utilització de quatre residus vegetals (escorça de yohimbe, rapa de raïm, suro i pinyol d’oliva) per a l’extracció de Cr(VI) de solucions aquoses i utilitzar el residu vegetal més apropiat com a base per tal d’obtenir un nou sorbent, amb més bona morfologia per ser utilitzat en sistemes d’eliminació de Cr(VI) en continu. Les dades cinètiques d’adsorció es van tractar amb el model cinètic de pseudo-segon ordre, amb el que es van determinar la velocitat inicial d’adsorció dels metalls. Els models d’isotermes d’equilibri de Langmuir i Freundlich es van utilitzar per descriure els equilibris d’adsorció i calcular els paràmetres de les isotermes. En els assajos amb mescles binàries de metalls, els resultats es van tractar amb el model ampliat de Langmuir. En aquest treball s’ha determinat, primerament, que el pinyol d’oliva és un bon sorbent dels metalls divalents estudiats. S’ha determinat que l’adsorció dels metalls varia amb el pH de la solució i que la presència de sals en la solució provoca una davallada en l’adsorció. També es va determinar la competència en l’adsorció entre els metalls al realitzar assajos en mescles binàries. Amb els estudis d’extracció de Cr(VI) amb els quatre materials s’ha determinat que aquests vegetals poden adsorbir el Cr(VI) en solució, tot i que la rapa i la yohimbe són els materials que presenten unes capacitats d’adsorció més elevades. Les anàlisis amb espectroscòpia electrònica de Raig-X realitzats en la rapa de raïm i la yohimbe en contacte amb Cr(VI) varen demostrar la presència del metall en els dos estats d’oxidació, Cr(VI) i Cr(III), evidenciant la participació del mecanisme de reducció de Cr(VI) en l’adsorció del metall sobre els materials. Amb l’encapsulació de la rapa de raïm es va incrementar significativament la capacitat d’adsorció del metall respecta a la seva utilització en la forma original. Les dades experimentals es van tractar amb un model de difusió i es va determinar el coeficient de difusió en l’adsorció en el sorbent amb diferent percentatge de rapa en l’interior. Finalment s’han realitzat estudis preliminars d’adsorció de crom hexavalent en continu utilitzant columnes de petites dimensions farcides amb el sorbent format per boles de rapa encapsulada en alginat càlcic. En aquests assajos s’ha determinat l’efecte en l’adsorció de metall de diversos paràmetres d’operació, com la concentració inicial de metall, el cabal i l’alçada de llit. El model de transferència de matèria i difusió en columna emprat pel tractament de les dades experimentals va mostrar l’efecte de la concentració inicial i del cabal en els coeficients de difusió i transferència de matèria. El model BDST no va predir correctament el temps de servei en els diferents paràmetres d’operació experimentats a causa de la complexitat del procés d’adsorció. Amb aquests assajos preliminars s’han establert les bases de l’adsorció de Cr(VI) amb el nou sorbent en sistemes en continu amb la finalitat de realitzar estudis posteriors d’eliminació del metall en columnes de majors dimensions.
Adsorption with activated carbon is a usual treatment to remove metals from wastewater. In order to reduce the cost of the treatment, several studies have been carried out to evaluate the use of low cost sorbents as an alternative to conventional sorbents used in wastewater treatment. In this work, the use of different vegetable wastes from agricultural or industrial processes has been evaluated as sorbents for metal removal from aqueous solutions. The aim of this work was to study first, the usefulness of olive stones as a sorbent for divalent metals such as Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb(II) from aqueous solutions and then the use of four vegetable wastes (yohimbe bark, grape stalks, cork and olive stones) for the removal of Cr(VI) from aqueous solutions. The vegetable waste powder was encapsulated in calcium alginate to obtain spherical gel beads that were used in continuous flow process for Cr(VI) removal. In all sorption experiments, kinetic data were modeled by the pseudo-second order kinetic equation and determine the constants sorption rates. Langmuir and Freundlich model isotherms were use to describe sorption equilibrium data and to obtain the isotherm parameters. In binary mixtures, the extended Langmuir isotherm model was used. The results showed that olive stones are a good sorbent for studied divalent metal. Metal uptake was pH dependent and the presence of salts in solution provokes a decrease in metal uptake. A clear competence between metals to be adsorbed on the waste was observed in metal binary mixtures. Although results obtained in Cr(VI) removal studies show that the four studied wastes can adsorb Cr(VI), grape stalks and yohimbe bark wastes showed the best chromium sorption capacity. X-Ray Photoelectron Spectroscopy analysis on grape stalks and yohimbe chromium loaded samples put into evidence that both Cr(VI) and Cr(III) were sorbed on wastes surface indicating that Cr(VI) sorption process involves a redox reaction. The gel beads obtained when encapsulating grape stalks in calcium alginate showed a significant increase in Cr(VI) sorption capacity compared to the original grape stalks waste. A diffusion model was used to analyze the experimental data and to determine the diffusion coefficient for Cr(VI) sorption by beads containing different percentage of grape stalks encapsulated in calcium alginate. Finally, preliminary studies of Cr(VI) removal in continuous flow using the beads containing grape stalks powder gel in laboratory columns have been carried out. The effect of operating parameters such as feed metal concentration, flow rate and bed depth was studied. The mass transfer and diffusion model used to describe column data showed the effect of feed metal concentration and flow rate in both, diffusion and mass transfer coefficients, respectively. The bed depth service time model (BDST) failed in predicting the service time when changing operating parameters due to the complexity of the sorption process. With these preliminary column experiments we established the basis for Cr(VI) sorption by the proposed sorbent in continuous flow process for further development of the process to be used in higher scale columns.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297801
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Residuos vegetales
Adsorció
Vegetal wates
Aqueous solutions
Soluciones acuosas
Residus de baix cost
Alginat càlcic
Adsorción
Adsorption
Residus vegetals
Metals
Encapsulament
Metalls
Low cost wastes
Encapsulación
Alginato cálcico
Encapsulation
Calcium alginate
Residuos de bajo coste
Solucions aquoses
Metales
546 - Química inorgànica
Title: Aprofitament de residus vegetals per a la concentració i separació d’ions metàl·lics de solucions aquoses
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors