Item


Modal interval based package for robust control

Complex systems are often subjected to uncertainties that make its modeldifficult, if not impossible to obtain. A quantitative model may beinadequate to represent the behavior of systems which require an explicitrepresentation of imprecision and uncertainty. Assuming that theuncertainties are structured, these models can be handled with intervalmodels in which the values of the parameters are allowed to vary withinnumeric intervals.Robust control uses such mathematical models to explicitly have uncertaintyinto account. Solving robust control problems, like finding the robuststability or designing a robust controller, involves hard symbolic andnumeric computation. When interval models are used, it also involves intervalcomputation. To deal with all these difficulties, in this thesis are presented two maincontributions: a methodology integrated in a solver and a framework, IRCAD,that combines symbolic and numeric computation with modal interval analysis(MIA) to solve robust control problems.

Els sistemes complexes sovint contenen incerteses que fan que sigui difícilobtenir-ne el seu model i moltes vegades fins i tot ho fan impossible. Unmodel quantitatiu pot no ser el més adequat per representar el comportamentde sistemes que requereixen una representació explícita de la seva imprecisiói incertesa. Assumint que les incerteses que volem tractar són estructurades,podem utilitzar models intervalars en els que els valors dels paràmetresvarien dins intervals numèrics.Un dels problemes en la resolució de problemes de control robust , és queaquesta resolució implica un alt cost computacional tan simbòlic com numèric.Si s’utilitzen models intervalars també caldrà tractar amb computacióintervalar. Per tractar amb aquests problemes, en aquesta tesi es presenten duesaportacions: una metodologia implementada en un solver i un frameworkanomenat IRCAD que combina computació simbòlica i numèrica amb l’anàlisiintervalar modal (MIA) per solucionar problemes de control robust.

Universitat de Girona

Manager: Vehí, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Author: Ferrer Mallorquí, Inès
Abstract: Complex systems are often subjected to uncertainties that make its modeldifficult, if not impossible to obtain. A quantitative model may beinadequate to represent the behavior of systems which require an explicitrepresentation of imprecision and uncertainty. Assuming that theuncertainties are structured, these models can be handled with intervalmodels in which the values of the parameters are allowed to vary withinnumeric intervals.Robust control uses such mathematical models to explicitly have uncertaintyinto account. Solving robust control problems, like finding the robuststability or designing a robust controller, involves hard symbolic andnumeric computation. When interval models are used, it also involves intervalcomputation. To deal with all these difficulties, in this thesis are presented two maincontributions: a methodology integrated in a solver and a framework, IRCAD,that combines symbolic and numeric computation with modal interval analysis(MIA) to solve robust control problems.
Els sistemes complexes sovint contenen incerteses que fan que sigui difícilobtenir-ne el seu model i moltes vegades fins i tot ho fan impossible. Unmodel quantitatiu pot no ser el més adequat per representar el comportamentde sistemes que requereixen una representació explícita de la seva imprecisiói incertesa. Assumint que les incerteses que volem tractar són estructurades,podem utilitzar models intervalars en els que els valors dels paràmetresvarien dins intervals numèrics.Un dels problemes en la resolució de problemes de control robust , és queaquesta resolució implica un alt cost computacional tan simbòlic com numèric.Si s’utilitzen models intervalars també caldrà tractar amb computacióintervalar. Per tractar amb aquests problemes, en aquesta tesi es presenten duesaportacions: una metodologia implementada en un solver i un frameworkanomenat IRCAD que combina computació simbòlica i numèrica amb l’anàlisiintervalar modal (MIA) per solucionar problemes de control robust.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297987
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Modal interval analysis
Anàlisi intervalar modal
Análisis intervalar modal
Robust control
Control robust
Controlador robusto
Symbolic computation
Càlcul simbòlic
Cálculo simbólico
Uncertainty
Incertesa
Incertidumbre
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Modal interval based package for robust control
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors